Ogłoszenia o naborach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie z dnia 2015-12-02

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
z siedzibą przy ul. Sikorskiego 7a
41-922  Radzionków

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Specjalista ds administracyjno-księgowych

Liczba osób do zatrudnienia: 1

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • Wykształcenie wyższe zawodowe II stopnia - ekonomiczne
 • Minimum trzyletni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów : Word, Exel i księgowych oraz umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • Pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach oświatowych, urzędach państwowych samorządu terytorialnego.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Umiejętność współpracy w grupie.
 • Dokładność, odpowiedzialność, dyskrecja

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Wprowadzanie do programu Excel wydatków budżetowych, planów budżetowych, bieżące porównanie wydatków z planem finansowym.
 • Analiza i kontrola kont rozrachunkowych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanek, przeprowadzanie weryfikacji kont, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont.
 • Terminowe wystawianie wezwań do zapłaty z tytułu odpłatności za pobyt wychowanek, pozwów sądowych, wniosków o egzekucję komorniczą oraz ich bieżąca aktualizacja
 • Ewidencja zakupu artykułów i usług w programie Zamówienia Publiczne Optivum
 • Sporządzanie sprawozdania z Zamówień Publicznych w zakresie ewidencjonowanych wydatków.
 • Sporządzanie dokumentów BT-1 zgodnie z obowiązującym terminami.
 • Sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe na poszczególne miesiące.
 • Sporządzanie sprawozdań opisowych z rzeczowych wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami jednostki.
 • Sporządzanie informacji opisowej planów finansowych w części rzeczowych i majątkowych wydatków budżetowych.
 • Bieżące wprowadzanie danych dotyczących zużycia wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej w programie Excel.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
 • Kwestionariusz osobowy z fotografią
 • Kopie świadectw pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie innych dokumentów o posiadanych uprawnieniach i umiejętnościach
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z późniejszymi zmianami)"
 • Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.


Wymagane dokumenty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko Specjalista ds administracyjno-księgowych" wraz ze znakiem naboru - na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Sikorskiego 7a, 41-922 Radzionków.
Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można również składać osobiście w Kancelarii, w siedzibie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty, które wpłyną do Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w Kancelarii, w siedzibie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy), nie będą rozpatrywane.

W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.
Niezbędne informacje kandydaci uzyskają pod numerem telefonu 32-289-01-50 lub 32-289-01-50.

Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy nie doszło do rozstrzygnięcia naboru. Informację umieszcza się na tablicy informacyjnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.
Dokumenty zawarte w ofertach najlepszych kandydatów, których nazwiska umieszczone zostały w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie
Data utworzenia:2015-11-02
Data publikacji:2015-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:848